ارسال مدارک رانندگان ون مینی بوس اتوبوس

ارسال مدراک رانندگان

تصویر رو کارت ملی(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر پشت کارت ملی(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر رو گواهینامه(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر پشت گواهینامه(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر کارت خودرو(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر بیمه نامه(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر برگه معاینه فنی(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر برگه سلامت(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.