ثبت نام نهایی رانندگان

ثبت نام نهایی سفیران

مشخصات فردی سفیران

MM slash DD slash YYYY
تصویر رو کارت ملی(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر پشت کارت ملی یا تاییدیه(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر صفحه اول شناسنامه(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر صفحه دوم شناسنامه(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر رو گواهینامه(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر پشت گواهینامه
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.

مشخصات معرف سفیر

شخصی را از اقوام یا دوستان خود معرفی نمایید تا در صورت ضرورت بتوان با ایشان تماس برقرار کرد
تصویرکارت ملی معرف(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.

مشخصات اتومبیل سفیر

آیا خودرو شما تولید سال 1398 یا قبل از آن است؟
MM slash DD slash YYYY
تصویر رو کارت خودرو(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر پشت کارت خودرو(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر برگ سبز خودرو(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر بیمه شخص ثالث(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر برگه معاینه فنی
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.

خروج از نسخه موبایل